О Б Я В Л Е Н И Е № 5/15.01.2018 год.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение № 600 от Протокол № 31/21.12.2017 год., Общински съвет – Банско реши:

1. Допуска изменение на „ПУП-ПП за трасета на довеждащи водопроводи от нова ОШ1-V=10 куб.м в ПИ 02676.191.1663 по КК на гр. Банско до съществуващ НР „Св. Иван” – V=350 куб.м в ПИ 02676.182.77 и до съществуващ НР за висока зона – V=1700 куб.м в ПИ 02676.23.5 по КК на гр. Банско””.

2. Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изменение на „ПУП-ПП за трасета на довеждащи водопроводи от нова ОШ1-V=10 куб.м в ПИ 02676.191.1663 по КК на гр. Банско до съществуващ НР „Св. Иван” – V=350 куб.м в ПИ 02676.182.77 и до съществуващ НР за висока зона – V=1700 куб.м в ПИ 02676.23.5 по КК на гр. Банско””.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”