ОБЯВЛЕНИЕ № 4, гр. Банско, 12.01.2018 год.

  • PDF

Общинска администрация – Банско, отдел “ТСУ”, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че с:

Решение №573

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, свое Решение №304/28.12.2016г. и докладна записка с вх. №ОС-01-2344/13.11.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

Одобрява проект за „ПУП – План за изменение на улична и дворищна регулация на с. Филипово в района на корекцията на река Градинишка”.

 

от Протокол № 30 от 28.11.2017 год. на Общински съвет – Банско

е обнародвано в ДВ, Петък, 12 януари 2018 год., брой 5.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 30 /тридесет/ дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, Решението на Общински съвет – Банско подлежи на обжалване чрез Общински съвет – Банско до Административен съд – Благоевград.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”

 


eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here