Logo

ОБЯВЛЕНИЕ № 3, гр. Банско, 12.01.2018 год.

 

Общинска администрация – Банско, отдел “ТСУ”, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че с:

Решение №571

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, свое Решение №471/27.07.2017г. и докладна записка с вх. №ОС-01-2342/13.11.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

Одобрява проект за „ПУП-ПУР (Подробен устройствен план – план за улична регулация) за изменение на ПУП за ул. „Найден Геров” в обхват от о.т.643 (кръстовище с ул. „Солун”) до о.т.947 (път ІІ-19)”.

 

от Протокол № 30 от 28.11.2017 год. на Общински съвет – Банско

е обнародвано в ДВ, Петък, 12 януари 2018 год., брой 5.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 30 /тридесет/ дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, Решението на Общински съвет – Банско подлежи на обжалване чрез Общински съвет – Банско до Административен съд – Благоевград.

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”

 

Община Банско © 2020 All Rights Reserved. Дизайн WebsitExpert.