ОБЯВА

  • PDF

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 02676.150.1611.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, с площ от 74 кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: сграда със специално предназначение, номер по предходен план: няма. Сградата е разположена в поземлен имот 02676.150.1611 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр, Банско, местност «Карагача» (бивша казарма). Частта от сградата се отдава под наем за производствена дейност и складови помещения.          

Началната тръжна цена е в размер на 37.00 лв. (тридесет и седем лева)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 3.70 лв. (три лева и седемдесет стотинки).

Депозитната вноска за участие в търга е 500.00 лв. (петстотин лева).

Търгът ще се проведе на 08.01.2018 г. (понеделник) от 17.15 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” №1.            

При непровеждане на търга на 08.01.2018 г., ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 11.01.2018 г. (четвъртък) от 17.15 часа.

Тръжната документация ще се продава на фронт-офиса на Общинска администрация - Банско, като цената на 1 бр. тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева) с вкл. ДДС.

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614 .

 


eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here