Log in

НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ В БАНСКО СПЕЧЕЛИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ

01-10-2020 Новини за Банско

НУ „Св. Паисий Хилендарски”гр.Банско подписа договор за изпълнение на спечелен проект по Еразъм+К2...

Виж повече

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

01-10-2020 Новини за Банско

Общинските съветници проведоха поредното си закрито заседание, съгласно заповедта на министъра на здравеопазването...

Виж повече

О Б Я В Л Е Н И Е № 12/26.02.2020 год.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 13а, ал. 6 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните, че е изработен помощен кадастрален план за бивш имотс усл. идентификатор 02676.501.100, м. „Улевиница”, попадащ в кв. 252 по плана на гр. Банско собственост на наследници на Мария Чучулайна.

На основание чл. 13а, ал. 7 от ППЗСПЗЗ в 30 /тридесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление, заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта, придружени от документ за собственост до Общинска администрация – Банско.

Планът е на разположение в сградата на Община Банско, етаж 3, стая № 310 /всеки ден от 14.00 ч до 16.00 ч/.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”

 

cao final 1

cao final 1

eobshtina

konsultacii

cao final 1

eobshtina

hotline

cao final 1

konsultacii

image001

e-paybaner

easypay

НОВИНИ

Общински съвет Банско