Общински съвет Банско прие нова наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

  • PDF

На своето последно за годината заседание, Общински съвет Банско прие нова наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество. С новата разпоредба се прецизират текстовете, касаещи разпореждане с общинско имущество и привеждането им в съответствие със Закона за общинска собственост, като освен това се уреждат обществени отношения, които досега не са били предмет на съществуващата Наредба.

В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за местните данъци и такси, бе одобрена План-сметката за необходимите разходи за осъществяване на трите вида услуги: сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждането им в депо за битови отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване във всички населени места в общината.

Съветниците гласуваха също Годишната програма за развитие на читалищната дейност в общината. Пет читалища на нейна територия имат задачата да развиват културната идентичност чрез заложените дейности. Най-голямото сред тях, читалище „Никола Вапцаров“, е модерен културен център с богата материално-техническа база, отговаряща на всички съвременни изисквания. Като такъв помага в организацията и дава сцена на големи културни събития, организирани от община Банско като – Международен балетен фестивал, Международен джаз фестивал, Летни театрални празници „На публиката с любов“, Международен фестивал на планинарското кино, фестивал на изкуствата „Утринна звезда“, конкурси за красота, изложения и други събития.

Подпомогнато бе участието на силният местен клуб по таекоун-до, във връзка с участието му в открития турнир в Гърция – „Кралят на таекуон-дото”, който се проведе на 16 и 174 декември. „Таекуон-до Клуб Хоук – Банско” получи финансова подкрепа от 2000 лева, а в замяна малките състезатели завоюваха цели пет медала.

Съветниците подпомогнаха също лечението на своя съгражданин Костадин Глушков, който претърпя бъбречна трансплантация през миналата година. За продължаване на скъпоструващите процедури, му бяха отпуснати 3000 лева.obs-001


Admistrative Services

cao final 1


medii

open-data

banski-vestnik

You are here: