О Б Я В Л Е Н И Е № 12/30.03.2018 год.

  • PDF

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед    

№ 01-18-21/27.03.2018 год. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи ПУП-ПРЗ за изменение на дворищна регулация на кв. 9 по плана на с. Обидим,Община Банско с цел обособяване на УПИ по имотни граници на ПИ 53059.101.145 по КК на с. Обидим,Община Банско.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ ”

 


eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here