О Б Я В Л Е Н И Е № 7 /15.02.2018 год.

  • PDF

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-18-8/09.02.2018 год. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи ПУП-ПР за разделяне на собствен УПИ ІV-95,кв.6 по плана на с. Места/ПИ 47857.102.95 по КК на с. Места/ на два еднакви по площ самастоятелни УПИ.

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ ”

 


eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here