ОБЯВА за търг

  • PDF

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост, с идентификатор 21498.130.33, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, местност «Тепченик», с площ 500 кв.м. Трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване:нива.

Имотът се отдава под наем за монтиране на преместваеми телекомуникационни съоръжения и оборудване – базова станция.

Началната тръжна цена е в размер на 100,00 лв. (сто лева) / месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 10 лв. (десет лева).

Депозитната вноска за участие в търга е 1000.00 лв. (хиляда лева).

Търгът ще се проведе на 26.02.2018 г. (понеделник) от 17.30 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. ”Никола Вапцаров” №1.            

При непровеждане на търга на 26.02.2018 г. , ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 01.03.2018 г. (четвъртък) от 17.30 часа.

Цената на 1 бр. тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева) с вкл. ДДС.

Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт-офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на Общината, www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД

    

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614 .

 


eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here