Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
1 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
2 О Б Я В Л Е Н И Е № 16/20.04.2018 год.
3 О Б Я В Л Е Н И Е № 15/20.04.2018 год.
4 О Б Я В Л Е Н И Е № 14/20.04.2018 год.
5 Уведомление за публична продан
6 Свободни работни места
7 Процедури по наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
8 О Б Я В Л Е Н И Е № 13/30.03.2018 год.
9 О Б Я В Л Е Н И Е № 12/30.03.2018 год.
10 О Б Я В Л Е Н И Е № 11/30.03.2018 год.
11 Съобщение
12 Съобщение
13 Съобщение
14 Съобщение
15 ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА БАНСКО ЗА 2018 ГОДИНА
16 Награда за младежка формация Бански Старчета
17 О Б Я В Л Е Н И Е № 10/14.03.2018 год.
18 Съобщение за публична продан
19 Заповед за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии
20 СЪОБЩЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ
21 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
22 ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС
23 СПИСЪК НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ПО РЕДА НА ЧЛ.37 и АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
24 О Б Я В Л Е Н И Е № 8 /15.02.2018 год.
25 О Б Я В Л Е Н И Е № 7 /15.02.2018 год.
26 О Б Я В Л Е Н И Е № 6 /15.02.2018 год.
27 ОБЯВА за продажба на ПАЯК
28 ОБЯВА за търг
29 ОБЯВА за търг
30 О Б Я В Л Е Н И Е № 5/15.01.2018 год.

medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here